Varför välja Barnkullen?

Påverkan
Inom ett kooperativ har du som förälder stora möjligheter att själv kunna påverka. Vårdnadshavare och personal fattar alla strategiska beslut tillsammans.
Trygghet
Vårdnadshavare och personal har god kontakt med varandra vilket ger både oss och barnen en trygghet. Alla känner alla!
Mindre förskola
Alla barn på en mindre förskola ”syns”. Barnen har möjlighet att med personalens stöd få utvecklas i sin egen takt.
1-6 år tillsammans
Barnen lär sig att respektera och ta ansvar för varandra oavsett ålder. De lär sig att leka på alla nivåer.
Maten
Den goda hemlagde maten ger barnen matlust och all den energi de behöver för att orka leka en hel dag

Förskolechef: Pernilla Olsson

Öppettider
Vårt mål är att tillfredsställa allas behov. Inför varje termin uppger föräldrarna i vilken utsträckning barnen ska gå i förskolan. Vi erbjuder öppettider mellan klockan 06.00 och 18.00. Under sommaren stänger förskolan helt i fyra veckor, då kan inga alternativa platser erbjudas på andra förskolor. Samma gäller för stängningsdagar.

Föräldrasamverkan
Vi föräldrar till barnen på förskolan äger och driver förskolan tillsammans som ekonomisk förening. Det betyder att vi har rättigheter och skyldigheter att hålla igång verksamheten. Vi har gemensamma stadgar och driver förskolan i egen regi. Alla medlemmar i föräldrakooperativet förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Föräldrarna i varje familj har olika åtaganden. Det kan gälla styrelseposter och/eller att ingå i någon av våra arbetsgrupper. Styrelse beslutas en gång om året vid årsmötet där man som medlem förväntas närvara och arbetsgrupperna beslutas under årets gång vid förändringar.
De olika arbetsgrupperna håller också möten där man bör närvara och utföra ett arbete för verksamhetens fortlevnad. För att det ska bli smidigt för nya föräldrar att komma in i kooperativet har vi en grupp som tar hand om att informera nya medlemmar om rutiner, organisation och de mål förskolan har.

Föräldrainsatsen betyder att man deltar som resurs i barngruppen tillsammans med ordinarie personal.
Man medverkar till gemensamma aktivitetsdagar och studier. Antalet arbetsdagar man som förälder medverkar i verksamheten finns reglerat i stadgarna.
Att ingå som medlem i föräldrakooperativet ger inte bara barnen trygghet, vi föräldrar arbetar mot ett gemensamt mål. I det får vi alla en känsla av samhörighet och vi vet vilka alla barn och föräldrar är. I arbetet med vår förskola har vi roligt!

Barnkullens Personal
Personalen är anställd av föreningen för den dagliga pedagogiska verksamheten.
En förskollärare har alltid huvudansvar för det pedagogiska arbetet.

Anmäla barn till förskolan
Du är välkommen att anmäla ditt intresse av att tillhöra föräldrakooperativet och att ha ditt barn hos oss. Anmälan görs skriftligt på särskild blankett som skickas till Barnkullen, adressen är Långetorp 160, 446 96 Hålanda. Blanketter finns också att hämta på förskolan.
Blanketten för ansökan hittar ni under menyn "Blanketter"

Inskolning
Ett av vår förskolas huvudmål är att alla barn ska känna sig trygga och inskolningen av ett barn i gruppen är viktig. Inskolningen sker 3 dagar mellan ca 9-14 där vårdnadshavaren är med, därefter är vårdnadshavaren tillgänglig under totalt 14 dagar. Då barnet får chans att i lugn och ro och tillsammans med föräldrarna växa in i gruppen. Placering av barn sker kontinuerligt under hela året med undantag för juli månad.

Maxtaxa
Avgift fördelas jämnt över året och tas ut en gång per månad i 12 månader. Detta innebär att avgift tas ut oberoende av lov, semester och övrig ledighet. Månadsavgiften debiteras utifrån anmält omsorgsbehov och från den första inskolningsdagen. Om barnet börjar före den 16:e i månaden tas hel avgift ut för första månaden. Samma regel för avgiftsdebitering gäller då barnet slutar fast tvärtom.

Beräkning av avgift
Vi följer Ale kommuns policy vad gäller avgifter, se länkar nedan för mer information.
Avgifter förskoleverksamhet
Räkna ut barnomsorgsavgift

Betalning
Betalning sker till föräldrakooperativets post/bankgiro senast den sista i samma månad. Dessutom betalar varje medlem 25 kr i månaden till kooperativet. Det betalas på samma faktura.

Tystnadsplikt på Barnkullen
Sekretess gäller för all personal inom förskolan och för föräldrar i kooperativet eftersom även vi gör arbetsinsatser på förskolan. Sekretessformulär fylls i vid inträde. Tillsynsnämnd för förskolan är Kommunens Barn- och ungdomsnämnd som besöker oss en till två gånger om året. Personalen har anmälningsskyldighet oavsett sekretessen om de misstänker att ett barn i vår förskola far illa.

Utträde ur föräldrakooperativet
Uppsägningstiden är två månader. Begäran om utträde ska ske skriftligen och avgift tas ut under tiden även om platsen inte skulle utnyttjas. Medlemskap upphör automatiskt då barnet går över till förskoleklass. Därefter återbetalas även medlemsinsatsen.

info@barnkullen.se l Telefon: 0520-668365 l www.barnkullen.se